Onze voorwaarden

Wij willen hier duidelijk en open over zijn.

De belangrijkste punten volgens ons:


# U behoudt alle rechten op het boek.
# U zit bij ons niet vast aan diverse contracten.
# U bezit de auteursrechten of heeft toestemming deze te mogen gebruiken.
 

Uw boek drukken of uw boek uitgeven moet niet ingewikkeld zijn! Maar er zijn natuurlijk meer dan bovenstaande punten die in de algemene voorwaarden aan bod komen. Als u deze pagina goed doorleest, dan weet u precies waar u aan toe bent. Samen gaan we voor een mooi eindresultaat!

De voorwaarden liever op papier?

#ffffff
Image
download-pumbo-icon-black

De juridische formulering


Auteursvoorwaarden Pumbo.nl
Pumbo.nl, Kamer van Koophandel 69069808 (‘Pumbo.nl’) biedt op de website www.pumbo.nl een dienst aan (‘de Dienst’) waarbij een geregistreerde gebruiker (‘Auteur’) één of meer werken zoals boeken, verhalenbundels en dergelijke (‘Werken’) via diverse kanalen kan laten publiceren. Pumbo.nl is bereid de Dienst te verrichten voor Auteur, maar uitsluitend onder de onderstaande voorwaarden. Door registratie en gebruik van de Dienst stemt de Auteur dan ook in met deze voorwaarden. Pumbo.nl is geen uitgever, er is geen contractuele verplichting aangaande het uitgeven van boeken en er wordt ook geen licentie verstrekt noch auteursrechten overgedragen, behoudens het in deze voorwaarden gestelde. Werken kunnen tevens via verschillende kanalen aan eindgebruikers (‘Klanten’) worden aangeboden. Klanten kunnen derhalve de Werken afnemen via door Pumbo.nl beheerde kanalen of kanalen beheerd door derde partijen.

Er zijn verscheidene vormen voor afname van de Dienst mogelijk. Indien in onderstaande voorwaarden specifieke (zgn. ‘nadere’) bepalingen staan omtrent een vorm van de Dienstverlening en het drukken/printen van Werken, gaan deze boven een algemene bepaling. De algemene bepalingen gelden echter wel voor alle vormen van de Dienstverlening en het drukwerk.

Toegang tot de Dienst
Om de Dienst te kunnen gebruiken, dient Auteur zich eerst te registreren. Daarbij dient Auteur een veilig wachtwoord te kiezen en een geldig e-mailadres op te geven. Deze vormen samen de toegang tot het account van Auteur. Het account is direct beschikbaar na registratie. Het account biedt toegang tot een controlepaneel waarmee Auteur diverse aspecten van de Dienst kan beheren, berichten van Pumbo.nl kan lezen en zelf berichten aan Pumbo.nl kan sturen. Alle acties die na aanmelden met e-mail en wachtwoord van Auteur worden verricht op het controlepaneel, worden geacht met instemming en onder verantwoordelijkheid van Auteur te zijn verricht. Indien Auteur vermoedt dat zijn wachtwoord wordt misbruikt of dreigt te worden misbruikt, dient hij contact op te nemen met Pumbo.nl, die dan zo snel mogelijk maatregelen zal nemen. Auteur dient via het controlepaneel alle door Pumbo.nl verlangde informatie over hemzelf en de Werken aan Pumbo.nl te verschaffen en actueel te houden. Indien op enig moment blijkt dat de door Auteur opgegeven informatie onjuist is, heeft Pumbo.nl het recht Auteur de toegang tot de Dienst te ontzeggen. Eventuele nog niet betaalde vergoedingen worden in dat geval niet uitgekeerd.

Verkoop van Werken
Auteur kan middels de Dienst één of meer Werken uploaden naar www.pumbo.nl teneinde deze te koop aan te bieden aan Klanten van Pumbo.nl, of om voor eigen of ander gebruik te laten printen en/of drukken. Auteur is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van de Werken (inclusief voor- en achtercover). Pumbo.nl zal, indien Auteur dit wenst, hem opnemen in de webwinkel van www.pumbo.nl te weten www.boekenbestellen.nl en vermelden op de door Auteur gekozen wijze binnen de door haar geboden sjablonen. Pumbo.nl zal zich inspannen het Werk te promoten, maar kan geen garanties doen of geven over bijvoorbeeld verkoopcijfers. Pumbo.nl verricht nadrukkelijk geen inhoudelijke, esthetische of redactionele controle op het Werk. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Auteur.

Gedrukte en/of geprinte Werken worden door Pumbo.nl (of door een door haar ingeschakelde tussenpersoon) gemaakt en verzonden. Pumbo.nl zal Auteur de gelegenheid bieden te kiezen uit meerdere papierformaten en papiersoorten. Pumbo.nl kan echter niet uitsluiten dat er kleine verschillen zijn tussen gemaakte exemplaren. Voor wat betreft het maken van een e-book zijn er diverse keuzemogelijkheden in technische formaten, de wijze en mate van kopieerbeveiliging en beschikbaarstelling aan Klanten. In overleg met Auteur worden de keuzes gemaakt en indien er sprake is van een bepaalde standaard, waarvan niet kan worden afgeweken, zal Pumbo.nl dit aan Auteur mededelen.

Pumbo.nl is zelf verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van de aankoop door de Klant. Zij hanteert daarbij haar eigen leveringsvoorwaarden. Het is Auteur niet toegestaan hier op welke wijze dan ook afbreuk aan te doen of uit naam van Pumbo.nl toezeggingen te doen (bijvoorbeeld kortingen of garanties ten aanzien van de verantwoordelijkheden van Pumbo.nl). Pumbo.nl is gerechtigd een Werk uit de verkoop te nemen indien zij vermoedt of direct constateert dat het Werk de Nederlandse wet schendt, bijvoorbeeld doordat het smadelijk, lasterlijk, discriminerend of haatzaaiend is dan wel auteursrechten van derden schendt. Pornografische Werken dienen door Auteur als zodanig geïdentificeerd te worden bij het uploaden.

Drukwerk
Op de website van Pumbo.nl zijn hulpmiddelen opgenomen die een bijdrage kunnen leveren aan het ontwerp en/of kunnen helpen bij het aanpassen (uiterlijk) van het Werk. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. Pumbo.nl biedt slechts hulpmiddelen aan, maar Auteur voegt zelf wijzigingen en aanpassingen aan de Werken toe. De afmeting (ook de rug) kan afwijken van de opgegeven metrages;

Auteur kan zelf aangeven of hij eerst een proefdruk wenst te ontvangen (tegen betaling) alvorens het Werk via andere kanalen wordt aangeboden, of alvorens hij meerdere exemplaren zelf wenst te ontvangen;

Pumbo.nl biedt op haar website hulpmiddelen en diensten van derden aan, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het laten redigeren van een Werk. Deze hulpmiddelen worden niet door Pumbo.nl zelf aangeboden, maar door derden en gelden enkel als servicebijdrage aan Auteur. Auteur gaat zelfstandig een overeenkomst met deze derden aan, indien hij gebruik wenst te maken van deze diensten;

Pumbo.nl is gerechtigd prijzen te wijzigen als gevolg van verhoging van grondstoffen (papier) en personeelskosten. Op lopende bestellingen heeft dit geen invloed, voor een nieuwe bestelling gelden de nieuwe prijzen;

Pumbo.nl doet een prijsopgave voorafgaand aan de werkzaamheden, welke Auteur kan accepteren;

Drukwerk kan op diverse manieren worden afgenomen en/of aan Klanten worden aangeboden;

Klanten kunnen gekochte Werken retourneren en Pumbo.nl zal op haar website (www.boekenbestellen.nl) de Klant hierover adequaat informeren. Bij retourorders worden de verzend- en retourkosten in rekening gebracht bij Auteur. Deze kosten worden in mindering gebracht op het uit te keren saldo. Werken die in onbesproken staat retour komen, worden weer in voorraad opgenomen. Werken die niet meer verkoopbaar zijn, worden vernietigd Auteur ontvangt geen restitutie indien een Werk niet meer verkoopbaar is en het exemplaar wordt in mindering gebracht op de bestaande voorraad en indien van toepassing op het openstaande saldo;

Indien Werken aan Klanten worden verzonden, maar de Werken komen om welke reden dan ook niet bij Klant aan, wordt er op kosten van Pumbo.nl opnieuw een exemplaar verzonden. Het verdwenen exemplaar wordt niet vergoed en Auteur ontvangt geen restitutie. Het exemplaar wordt in mindering gebracht op de bestaande voorraad.

Nadere bepalingen Print on Demand-drukwerk
Er kan gekozen worden uit drie typen drukwerk, te weten paperback, ringband of hardbound;

Voor paperback geldt dat Pumbo.nl een bestelling (van Klant of Auteur) binnen 2 werkdagen kan verwerken en verzenden. Afhankelijk van het bezorgschema van de bezorgdienst, zal er na 3 werkdagen geleverd kunnen worden. Voor hardbound geldt dat Pumbo.nl een bestelling (van Klant of Auteur) binnen 5 werkdagen kan verwerken en verzenden. Afhankelijk van het bezorgschema van de bezorgdienst, zal er na 6 werkdagen geleverd kunnen worden;

Bovenstaande termijnen zijn indicaties en gelden niet als harde termijnen. Door drukte, overmacht of onvoorziene omstandigheden kan er vertraging ontstaan;

Indien Werken worden verkocht via de website www.boekenbestellen.nl worden de boeken automatisch naar de Klant verzonden tegen de vooraf vastgestelde prijs en verzendkosten;

Pumbo.nl rekent kosten voor het verzenden naar Klanten. Deze kosten worden vooraf aan Auteur gecommuniceerd en worden apart aan Auteur gefactureerd;

Auteur (of diens uitgever) is zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van de (vaste) prijs bij het Commissariaat voor de Media, in verband met de Wet op de vaste boekenprijs.

Nadere bepalingen voorraad drukwerk
Indien Werken worden gedrukt ten behoeve van het aanhouden van voorraden in (online) winkels geldt het volgende:

Werken kunnen worden aangeboden via de website www.boekenbestellen.nl, de voorraad wordt beheerd in het magazijn van Pumbo.nl;

Pumbo.nl biedt de mogelijkheid tot levering via boekhandels die zijn aangesloten bij het Centraal Boekhuis. De voorraad wordt beheerd bij het Centraal Boekhuis;

Pumbo.nl rekent kosten voor de opslag en informeert Auteur hier voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst over;

Indien Werken worden verkocht via de website www.boekenbestellen.nl worden de boeken automatisch naar de Klant verzonden tegen de vooraf vastgestelde prijs en verzendkosten;

Indien Werken worden verkocht via boekhandels die zijn aangesloten bij het Centraal Boekhuis worden de boeken automatisch naar de Klant verzonden tegen de vooraf vastgestelde prijs en verzendkosten;

Auteur (of diens uitgever) is zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van de (vaste) prijs bij het Commissariaat voor de Media, in verband met de Wet op de vaste boekenprijs;

Indien een Werk in opslag wordt genomen bij het Centraal Boekhuis, wordt er altijd een exemplaar ingehouden door Bureau ISBN. Dit exemplaar wordt nimmer geretourneerd;

Pumbo.nl rekent kosten voor het verzenden naar Klanten en voor het verzenden naar het Centraal Boekhuis. Deze kosten worden vooraf aan Auteur gecommuniceerd en worden apart aan Auteur gefactureerd;

Klanten of wederverkopers kunnen gekochte Werken retourneren. Bij retourorders worden de verzend- en retourkosten in rekening gebracht bij Auteur. Deze kosten worden in mindering gebracht op het uit te keren saldo. Werken die in onbesproken staat retour komen, worden weer in voorraad opgenomen. Werken die niet meer verkoopbaar zijn, worden vernietigd. Auteur ontvangt geen restitutie indien een Werk niet meer verkoopbaar is en het exemplaar wordt in mindering gebracht op de bestaande voorraad en indien van toepassing op het openstaande saldo;

Voorraadboeken in het magazijn van Pumbo.nl, als in het magazijn van het Centraal Boekhuis zijn verzekerd tegen brandschade. Het verzekerde bedrag bedraagt de kostprijs van een Werk.

Nadere bepalingen grote aantallen (‘offset’)
Auteur kan grotere aantallen van zijn Werk laten drukken en deze laten bezorgen op een locatie zoals door hem aangegeven. Het betreft een oplage voor zgn. eigen gebruik of voor verkoop/voorraad elders, via andere kanalen dan de kanalen die Pumbo.nl aanbiedt;

Bij deze zgn. offset levering kan het voorkomen dat er tot 5% meer of minder geleverd wordt dan overeengekomen;

Bij minder levering kan er een credit worden aangevraagd, bij overlevering kan worden nagefactureerd;

Het is niet mogelijk een proefexemplaar af te nemen, wel kan Auteur een exemplaar middels Printing on Demand als proef afnemen;

De Printing on Demand-proef zal nooit gelijk zijn aan het resultaat via de offsetdruk. Zowel in kleur als papiertint kan er een lichte afwijking zijn;

Auteur dient 50% van het orderbedrag vooraf te voldoen en 50% binnen 1 week na levering.

Voor het verwerken van de bestelling dient Auteur de definitieve bestanden van het Werk aan te leveren.

Pumbo.nl streeft ernaar om zo snel mogelijk, na het plaatsen van de bestelling en het voldoen van de aanbetaling door Auteur, te leveren.

Levering naar één afleveradres binnen Nederland is inbegrepen in de prijsopgave en de overeenkomst.

Nadere bepalingen e-book
Pumbo.nl zal het aangeleverde brondocument (PDF) (Werk) in de meeste gevallen omzetten in een zogenaamd ePub-bestand. Pumbo.nl heeft slechts een inspanningsverplichting ten aanzien van het converteren en opmaken van het Werk. De oorspronkelijke opmaak en andere kenmerken van het bronbestand kunnen afwijken in het ePub-bestand.

Pumbo.nl doet een prijsopgave voorafgaand aan de werkzaamheden, welke Auteur kan accepteren;

Levering zal binnen 10 werkdagen geschieden en gebeurt per e-mail of per downloaddienst, zoals bijvoorbeeld via WeTransfer;

Auteur krijgt eenmalig de gelegenheid, indien hij bij de eerste oplevering niet tevreden is over een aantal punten, om wijzigingen door te geven. Auteur krijgt een mededeling per e-mail, dat het bestand (Werk) ter controle ligt, waarna hij binnen 5 werkdagen de wijzigingen kan doorgeven. Het gaat om wijzigingen van ondergeschikt belang;

Grote wijzigingen kunnen enkel in overleg en met goedkeuren van Pumbo.nl worden doorgevoerd;

Na bovenstaande wijzigingsronde zal Pumbo.nl de definitieve versie opleveren en indien Auteur en Pumbo.nl dit zijn overeengekomen, zal Pumbo.nl het Werk aan Klanten aanbieden;

Pumbo.nl levert het Werk normaliter als een gevalideerd ePub-bestand, zonder watermerk. Auteur en Klanten kunnen derhalve het e-book vrij gebruiken;

Auteur en Klanten zijn vrij om het bestand voor privé doelen te gebruiken en op te slaan/te kopiëren.

In afwijking van bovenstaande kan Auteur ook een andere dienstverlener dan Pumbo.nl kiezen om de werkzaamheden (laten omzetten naar e-bookbestand) te laten uitvoeren. Pumbo.nl is niet betrokken bij deze werkzaamheden en overeenkomst tussen Auteur en bedoelde dienstverlener.

Licentieverlening door auteur
Auteur verleent aan Pumbo.nl het recht om de Werken die Auteur via de Dienst uploadt naar www.pumbo.nl te verkopen in drukvorm en als e-book aan haar Klanten, indien Auteur dit met Pumbo.nl is overeengekomen. Deze licentie omvat mede het recht om de cover van het Werk alsmede enkele fragmenten of pagina’s daarvan te tonen op de website www.pumbo.nl, www.boekenbestellen.nl en andere promotionele kanalen (zoals nieuwsbrieven en sociale media) die Pumbo.nl kan inzetten ter promotie van het Werk. Voor e-books omvat deze licentie mede het recht om klanten een licentie te verschaffen om het e-book te mogen downloaden en binnen de privésfeer van de Klant te verveelvoudigen op een onbeperkt aantal apparaten. Ook mag de klant een redelijk aantal back-ups maken van het e-book. Klant mag het e-book echter niet verspreiden of aan derden beschikbaar stellen op welke wijze dan ook. Deze licentie is niet exclusief.

Pumbo.nl eist nadrukkelijk geen overdracht van enige auteursrechten van Auteur. Pumbo.nl heeft geen controle op naleving van de licentie door Klanten. Auteur dient zelf zijn auteursrechten te handhaven in voorkomende gevallen. Pumbo.nl zal daarbij desgevraagd naam- en adresgegevens van Klanten beschikbaar stellen indien redelijkerwijs vaststaat dat deze auteursrechten op Werken schenden. Deze licentie vervalt voor een Werk op het moment dat Auteur een Werk verwijdert van www.pumbo.nl. Echter, Pumbo.nl behoudt het recht om vóór dit moment gedane bestellingen nog te mogen afhandelen, alsook om bij reclames door haar Klanten een nieuwe afdruk van het Werk te mogen maken en opsturen.

Voor e-books behoudt Pumbo.nl het recht om het Werk tot een maand na verval van de licentie als download beschikbaar te houden aan Klanten die het Werk als e-book hebben aangeschaft.

In sommige gevallen is het mogelijk om aan te geven dat er op geen enkele wijze een openbaarmaking van een deel van het Werk kan plaatsvinden. Indien deze mogelijkheid bestaat, zal Auteur daarop gewezen worden.

Vrijwaring door Auteur
Auteur verklaart door het uploaden van een Werk dat hij houder is van alle auteursrechten die gelden op (delen van) het Werk, dan wel dat hij toestemming heeft van de auteursrechthebbenden om het Werk aan te bieden via de Dienst. Ook garandeert Auteur daarbij dat hij geen relevante auteursrechten heeft overgedragen of in exclusieve licentie aan een derde heeft gegeven. Pumbo.nl kan hiervan bewijs verlangen.

Indien Pumbo.nl een claim van een derde ontvangt strekkende dat het Werk een auteursrecht van deze derde schendt, is Pumbo.nl gerechtigd per direct het aanbieden van het Werk te staken totdat de claim is afgehandeld. Bij een dergelijke claim zal Pumbo.nl Auteur zo snel mogelijk contacteren en hem verzoeken een reactie te geven op de claim, en al het andere te doen dat nodig is om de claim af te handelen. Auteur dient hierbij direct de derde te benaderen. Indien Auteur zich hiervoor naar het oordeel van Pumbo.nl onvoldoende inspant, is Pumbo.nl gerechtigd alle gegevens die zij over Auteur beschikt aan de derde te verstrekken zodat de derde Auteur in rechte kan aanspreken.

Auteur vrijwaart Pumbo.nl van alle schadeclaims en andere vorderingen van derden ten aanzien van de Werken. Pumbo.nl kan Auteur in rechte oproepen om een jegens Pumbo.nl aangespannen rechtszaak of rechtsmaatregel op zich te nemen. Auteur dient daarbij alle door Pumbo.nl gemaakte kosten of betaalde schadevergoedingen te vergoeden.

Vergoedingen voor Werken
Auteur dient bij het plaatsen van een Werk een prijs vast te stellen, die echter niet lager mag zijn dan het door Pumbo.nl aangegeven minimumbedrag. Pumbo.nl zal het Werk vervolgens aanbieden aan Klanten voor de door Auteur vastgestelde prijs, vermeerderd met toepasselijke btw en andere overheidstoeslagen. Pumbo.nl zal de prijs incasseren van Klanten en deze verminderd met een vergoeding voor Pumbo.nl, bijschrijven in het prijsbeheeraccount van Auteur. Pumbo.nl zal waar nodig eventuele btw en andere overheidstoeslagen over de verkopen al afdragen, voordat het bedrag bijgeschreven wordt in het (prijsbeheer)account van Auteur.

Auteur dient zelf een verzoek in te dienen voor eventuele uitkering van bedragen via het controlepaneel. Pumbo.nl is gerechtigd een verzoek te weigeren als het uit te keren bedrag lager is dan de daarmee gepaarde overboekingskosten, en is bovendien gerechtigd zelf tot uitkering over te gaan als het bedrag een nader te bepalen grens overschrijdt. Uitkeringen geschieden in euro’s. Auteur dient ten behoeve van de uitkering een geldig IBAN op te geven via het controlepaneel.

De vergoeding voor Pumbo.nl zal worden vastgesteld als een vaste marge en/of een percentage van de verkoopprijs. Aan zakelijke klanten betaalt Pumbo.nl het netto saldo + 21% btw. 21% btw geldt voor commissievergoeding. Het betreft niet de btw over de verkoop van boeken, deze heeft Pumbo.nl reeds afgedragen. Een Auteur wordt als zakelijke klant gezien (handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf), indien hij een KvK- en btw-nummer heeft verstrekt.

Marges en percentages worden via het controlepaneel bekendgemaakt. Pumbo.nl zal bij uitkering een elektronische creditfactuur (selfbilling factuur) aanmaken voor Auteur en deze via het controlepaneel beschikbaar stellen aan Auteur. Papieren facturen worden niet verstrekt. Pumbo.nl is gerechtigd met vooraankondiging van 3 maanden het minimumbedrag alsmede de hoogte en wijze van vergoeding aan te passen. Indien Auteur binnen deze periode het Werk niet verwijdert, is Pumbo.nl gerechtigd na deze 3 maanden de aangepaste bedragen te hanteren bij het berekenen van de vergoeding die aan Auteur zal worden uitgekeerd. Als de door Auteur gehanteerde prijs lager is dan het aangepaste minimumbedrag, zal Pumbo.nl de prijs verhogen tot het minimumbedrag.

Aansprakelijkheid
Pumbo.nl is slechts aansprakelijk jegens Auteur in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

Iedere aansprakelijkheid van Pumbo.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade (waaronder begrepen schade geleden door een verlate levering op welke grond ook), gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Auteur en schade wegens door Pumbo.nl gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd, is het bedrag dat in de 6 maanden voorafgaande aan de schadebrengende gebeurtenis aan Auteur is uitbetaald. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Pumbo.nl.

De aansprakelijkheid van Pumbo.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Auteur Pumbo.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Pumbo.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pumbo.nl in staat is adequaat te reageren.

Onderhoud en storingen
Pumbo.nl heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Pumbo.nl zich inspannen om Auteur daarvan op de hoogte te stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Auteurs relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Auteur van een bepaalde aanpassing af te zien.

Pumbo.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing. Pumbo.nl heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Pumbo.nl zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Auteur tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Pumbo.nl is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Pumbo.nl zal zich inspannen de Dienst te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar doet geen garanties over specifieke resultaten. Pumbo.nl zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Auteur te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Pumbo.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Pumbo.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort.

Duur en opzegging
Deze overeenkomst wordt aangegaan bij registratie door Auteur en loopt voor onbepaalde tijd. Auteur kan de overeenkomst op ieder moment opzeggen door zijn account op te heffen via het controlepaneel of een verzoek daartoe aan Pumbo.nl. Pumbo.nl kan de overeenkomst opzeggen bij wanprestatie door Auteur (zoals schending van een garantie ten aanzien van auteursrechten) of indien voortzetting van de Dienst niet langer van haar gevergd kan worden. Eventuele na opzegging nog verschuldigde vergoedingen aan Auteur zullen na opzegging met een finale betaling worden uitbetaald, tenzij de overeenkomst door Pumbo.nl wordt opgezegd wegens wanprestatie door Auteur. Voor het overige kan Auteur geen aanspraak maken op enige financiële vergoeding voor de opzegging, op welke grond dan ook.

Opzegging ontslaat Auteur echter niet van zijn verplichtingen omtrent aansprakelijkheid en vrijwaring van Pumbo.nl. Bij opzegging of beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook is Pumbo.nl gerechtigd om per direct na de datum daarvan het account van Auteur en alle opgeslagen gegevens van Auteur te wissen of ontoegankelijk te maken. Pumbo.nl is niet verplicht in dat geval Auteur een kopie van deze gegevens te verschaffen.

In afwijking op bovenstaande aangaande duur en opzegging geldt voor voorraad drukwerk, opgeslagen in de magazijnen van Pumbo.nl en/of het Centraal Boekhuis, dat de overeenkomst strekkende tot het opslaan van het drukwerk het volgende;

De duur van de bedoelde overeenkomst bedraagt 1 jaar, ingaand vanaf de dag dat de Werken bij het magazijn zijn afgeleverd. De opzegtermijn voor deze overeenkomst bedraagt 1 maand en dienst schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail of via het controlepaneel. Zonder opzegging wordt de overeenkomst strekkende de opslag verlengd met wederom een jaar, tegen de geldende jaarlijkse tarieven.

Indien er bij opzegging nog exemplaren van Werken op voorraad zijn, bestaat de mogelijk voor Auteur om deze te verkrijgen. Auteur kan ervoor kiezen de Werken, zoals reeds vermeld op voorraad te houden tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage, vernietiging (tegen vergoeding) van de Werken of voor verzending naar Auteur tegen een nog overeen te komen vergoeding.

Wijzigingen voorwaarden
Pumbo.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Pumbo.nl of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien Auteur een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Overige bepalingen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Pumbo.nl gevestigd is. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Door Pumbo.nl opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. De via het controlepaneel gemelde informatie levert bindend bewijs op tussen Pumbo.nl en Auteur, tenzij Auteur tegenbewijs levert. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Geen toestemming is echter nodig in geval van overdracht of verkoop van de Dienst aan een derde.

Informatie
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het
drukken van boeken en het uitgeven van boeken via Pumbo.nl. Onze Thuiswinkel-waarborg voorwaarden vindt u hier.